Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

9,880 

Rozsah: 155 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/0872-PK

Objednejte kurz a na termínu konání se domluvíme nebo volejte 605 166 314. V případě vyššího počtu účastníků sleva!

Popis

Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách na pozici Pracovník v sociálních službách a zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb, kteří potřebují doplnit svou kvalifikaci dle požadavků zákona č. 108/2006 Sb. Obsah kurzu splňuje požadavky vyhlášky č. 505/2006 Sb. Kurz je sestaven z obecné a zvláštní části. Teoretická část se skládá z vyhláškou stanovených okruhů. Lektoři, kteří v kurzu školí mají mnohaletou praxi.

Účastník se orientuje ve standardech kvality sociálních služeb, zná jejich význam a využití. Rozumí tomu z jakého důvodu probíhá v sociálních službách inspekce kvality. Má základní přehled o zákoně č. 108/2006 sb. Zná základní informace z oblasti psychologie, psychopatologie a somatologie. Ví jaký význam mají základní lidké potřeby. Umí komunikovat a naučí se rozlišovat jak využít verbální a neverbální komunikaci ve své práci. Zná základní informace z alternativní komunikace, rozlišuje mezi komunikací pasivní, asertivní a agresivní. Je seznámen s prvky manipulativního chování. Zná práva, která jsou vymezena listinou základních práv a svobod a možném porušení práv v sociálních službách. Uvědomuje si etická hlediska při poskytování sociálních služeb a možná dilemata, která s tím souvisejí. Zná zdravotní rizika při poskytování sociální služby. Ví o možnosti vzniku závislosti na sloužbě a má o problematice základní přehled. Zná úlohu sociálních služeb v sociálním systému ČR a má základní přehled o systému sociálního zabezpečení. Má základní přehled o nejčastějších zdravotních koplikacích se kterými se může u uživatelů sociálních služeb setkat a umí poskytnout první pomoc. Zná základní informace z oblasti hygieny. Má dostatečné informace o terapeutických technikách a je schopen je použít při své práci s různými cílovými skupinami. Zná hlavní informace o týrání a zneužívání osob, kterým je poskytována sociální služba. Zná rizikové situace, které v sociálních službách mohou nastat. Zná základní informace o krizové intervenci. Seznámí se s problematikou restriktivních opatření. Naučí se pečovat o domácnost uživatele. je informován o nečastějších příčinách a typech zdravotního postižení a o ucelené rehabilitační formě v rámci sociálních služeb. Zná specifika jednotlivých zdravotních postižení. V průběhu odborné praxe si osvojí získané zanlosti v praxi.

Název: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Rozsah: 155 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2020/0872-PK